Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej) Kraków
 • Czubiński Antoni Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów Poznań
 • Dąbrowska Anna red. Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje Lublin
 • Datner Szymon Las Sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce Warszawa

  „Zadaniem niniejszej publikacji: zilustrować postawę narodu polskiego wobec tragedii wycinanego w pień narodu żydowskiego” – tak autor napisał we wstępie. Ukazał m. in. motywy i możliwości ratowania Żydów oraz ludzkie postawy w obliczu Zagłady. Na końcu zamieszczono imienną listę Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów.

 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof red. Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej Warszawa

  Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

 • Eliyahu Jones Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945 Łódź

  Książka dotyczy getta lwowskiego oraz obozu janowskiego, niemniej w jednym rozdziale, zatytułowanym „Ci, którzy oddali duszę swoją ratując Żydów” autor zbiera i opisuje wszystkie przypadki ratowania Żydów przez Polaków i Ukraińców na terenie Lwowa i okolic. Inny rozdział poświęcony jest działalności lwowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom.

 • Encyklopedia Muzeum Dulag 121 Lipiński Eryk – noszowy w obozie Dulag 121
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.) Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski t. 1 Warszawa
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.) Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski t. 2 Warszawa
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek Żydzi w powstańczej Warszawie Warszawa

  Autorzy zebrali cały rozproszony materiał archiwalny w Polsce i w Izraelu na temat udziału Żydów w powstaniu warszawskim. Dotarli do wielu nieznanych dotąd relacji, zgromadzili większość znanej literatury. Starannie zrekonstruowali fakty oraz zweryfikowali relacje i zeznania.