Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Dąbrowska Anna red., Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin2008
  • Datner Szymon, Las Sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968

    „Zadaniem niniejszej publikacji: zilustrować postawę narodu polskiego wobec tragedii wycinanego w pień narodu żydowskiego” – tak autor napisał we wstępie. Ukazał m. in. motywy i możliwości ratowania Żydów oraz ludzkie postawy w obliczu Zagłady. Na końcu zamieszczono imienną listę Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów.

  • Dunin-Wąsowicz Krzysztof red., Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej, Warszawa1996

    Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.