Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Pion archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni z lat 1917–1990 oraz dokumenty ukazujące fakty i okoliczności dotyczące losów Narodu Polskiego w latach 1939–1990 i informujące o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach, wydaje na ich podstawie uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje przechowywanych dokumentów.

Na zasób archiwum IPN składa się m.in. dokumentacja archiwalna dotycząca zbrodni nazistowskich i komunistycznych zgromadzona wcześniej przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jej okręgowe komisje, akta osób represjonowanych z przyczyn politycznych wytworzone przez sądy i prokuratury powszechne oraz wojskowe, a także akta jednostek organizacyjnych więziennictwa. 

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutem Yad Vashem oraz krakowskim Instytutem Studiów Strategicznych prowadzi projekt naukowo-badawczy „INDEX Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”. Głównym celem programu jest zbadanie skali nazistowskich represji wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w czasie okupacji, ustalenie ich nazwisk i biogramów. Efekty przeprowadzonych badań (na podstawie kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach, bibliotekach, muzeach oraz na podstawie relacji świadków) zostaną przedstawione w postaci bazy danych, publikacji, wystaw i konferencji. 

Kontakt:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

e-mail dla wnioskodawców krajowych: [email protected] / dla wnioskodawców zagranicznych: [email protected]