Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów, Poznań1998
 • Dąbrowska Anna red., Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin2008
 • Datner Szymon, Las Sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968

  „Zadaniem niniejszej publikacji: zilustrować postawę narodu polskiego wobec tragedii wycinanego w pień narodu żydowskiego” – tak autor napisał we wstępie. Ukazał m. in. motywy i możliwości ratowania Żydów oraz ludzkie postawy w obliczu Zagłady. Na końcu zamieszczono imienną listę Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów.

 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof red., Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej, Warszawa1996

  Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

 • Eliyahu Jones, Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945, Łódź1999

  Książka dotyczy getta lwowskiego oraz obozu janowskiego, niemniej w jednym rozdziale, zatytułowanym „Ci, którzy oddali duszę swoją ratując Żydów” autor zbiera i opisuje wszystkie przypadki ratowania Żydów przez Polaków i Ukraińców na terenie Lwowa i okolic. Inny rozdział poświęcony jest działalności lwowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom.

 • Encyklopedia Muzeum Dulag 121, Lipiński Eryk – noszowy w obozie Dulag 121
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1, Warszawa2018
 • Engelking Barbara, Grabowski Jan (oprac.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 2, Warszawa2018
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa2009

  Autorzy zebrali cały rozproszony materiał archiwalny w Polsce i w Izraelu na temat udziału Żydów w powstaniu warszawskim. Dotarli do wielu nieznanych dotąd relacji, zgromadzili większość znanej literatury. Starannie zrekonstruowali fakty oraz zweryfikowali relacje i zeznania.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa2001

  Publikacja, w której w pieczołowity sposób zrekonstruowano nieistniejącą przestrzeń dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Autorzy kładą nacisk przede wszystkim na opis życia codziennego getta.